Es convoca una beca de FPI (2 anys) associada al projecte:

"VARIABILIDAD Y TENDENCIA FUTURA DE LA RADIACIÓN SOLAR UV EN ESPAÑA"

Dades de la convocatòria:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/06/pdfs/BOE-A-2010-1944.pdf
 
Interessats poden també contactar amb el Dr.