Facultat de Física
Av. Diagonal, 647
08028 BARCELONA
Tel: (34) 93 402 11 23
Fax: (34) 93 402 11 33
Facultat de Geografia i Història
Baldiri Reixac, s/n
08028 BARCELONA
Tel: (34) 93 333 34 66
Fax: (34) 93 333 06 14

GRADUAT SUPERIOR EN METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA


La Universitat de Barcelona preveu impartir, a partir del curs 2000-2001, l'ensenyament propi de Graduat Superior en Meteorologia i Climatologia, adscrit a les facultats de Física i Geografia i Història.

Accés


Llicenciats i Enginyers.
Enginyers Tècnics i Diplomats en ensenyaments homologats.
Alumnes que hagin aprovat totalment el primer cicle d'una Llicenciatura o d'una Enginyeria.

Duració mínima


Dos anys.

Objectius docents


Proporcionar una formació bàsica en meteorologia i climatologia, tant en els seus aspectes teòrics com en les seves principals aplicacions.

Nombre de places


Per al curs 2000-2001, l'ensenyament de Graduat Superior en Meteorologia i Climatologia ofereix un total de 40 places.

Preinscripció


Les persones que desitgin cursar aquest ensenyament a partir del curs 2000-2001 hauran de formalitzar una preinscripció a la secretaria de la Facultat de Física (Av. Diagonal, 647, 08028 Barcelona) o a la de Geografia i Història (C/ Baldiri Reixac, 10, 08028 Barcelona), entre el 15 de juliol i el 13 de setembre, aportant la següent documentació:
  1. Instància de sol·licitud (es lliurarà a les Secretaries de les Facultats).
  2. Certificat acadèmic personal dels estudis que donen accés a l'ensenyament, on consti la qualificació global ponderada de l'expedient. (Els alumnes de les Facultats de Física i de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona poden aportar una còpia del seu expedient en comptes d'aquesta certificació).
  3. Si és el cas, certificació acadèmica d'altres cursos universitaris realitzats que incloguin assignatures de meteorologia o de climatologia.
  4. Programa de les assignatures de meteorologia i climatologia cursades fora de les Facultats de Física i de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
Resolucions
A partir del dia 18 de setembre, s'exposarà el llistat d'admesos al tauler d'anuncis i a les webs de les Facultats de Física i de Geografia i Història. Així mateix s'informarà dels requisits i del calendari de matrícula.

Matrícula


Del 19 al 22 de setembre.

Horaris


La Graduació Superior en Meteorologia i Climatologia es cursarà en horari de tarda.

Pla d'estudis


El pla d'estudis compren una càrrega lectiva de 120 crèdits acadèmics distribuïts en 20 assignatures de 6 crèdits, programades en quatre semestres, d'acord amb la següent temporalització:

Primer semestre
Fonaments de Física
Fonaments de Matemàtiques
Introducció a la Meteorologia i a la Climatologia
Regionalització climàtica
Tècniques estadístiques en Climatologia

Segon semestre
Agroclimatologia
Radiació i Òptica atmosfèrica
Termodinàmica de l'atmosfera i de l'oceà
Química i medi ambient atmosfèric
SIG i cartografia climatològica

Tercer semestre
Climatologia sinòptica
Dinàmica de l'atmosfera
Núvols, precipitació i hidrometeorologia
Tècniques numèriques i eines informàtiques
Teledetecció meteorològica

Quart semestre
Anàlisi i predicció del temps
Climatologia urbana i Biometeorologia
Riscos climàtics
Modelització climàtica
Variabilitat i canvi climàtic. Paleoclimatologia

Convalidacions


El pla d'estudis s'adaptarà a la normativa de convalidacions de la Universitat de Barcelona. La comissió corresponent proposarà la convalidació de les assignatures del pla atenent als continguts cursats pels alumnes. Com a proposta s'inclou:
  1. Convalidació dels Fonaments de Física i de Matemàtiques als alumnes que hagin cursat el primer cicle d'una llicenciatura o enginyeria que inclogui en el seu pla d'estudis aquestes matèries.
  2. Convalidació de les assignatures de Tècniques numèriques i eines informàtiques i Dinàmica de l'atmosfera als alumnes que hagin cursat les assignatures de Programació i Tècniques numèriques i Meteorologia Dinàmica de l'ensenyament de Física de la Universitat de Barcelona.
  3. Convalidació de la assignatura Tècniques estadístiques en Climatologia als alumnes que hagin cursat les assignatures Tècniques d'anàlisi quantitativa I i II de l'ensenyament de Geografia de la Universitat de Barcelona.
  4. Convalidació de la assignatura Regionalització climàtica als alumnes que hagin cursat la assignatura Climes de la Terra de l'ensenyament de Geografia de la Universitat de Barcelona.
  5. Convalidació de la assignatura Climatologia sinòptica als alumnes que hagin cursat la assignatura del mateix nom de l'ensenyament de Geografia de la Universitat de Barcelona.

  6.