Inici Gencat   Departament de Medi Ambient Inici Medi Ambient escut
    Notícies del Medi Ambient  

El Parlament aprova la Llei de Meteorologia

 • L’objectiu és que Catalunya compti amb un servei propi i únic en matèria d’informació meteorològica, en compliment d’allò que estableix l’Estatut d’Autonomia

 • La Llei permetrà una millora important dels mecanismes d’informació i seguretat davant situacions meteorològiques de risc

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de Meteorologia a Catalunya, impulsada pel Departament de Medi Ambient, per la qual es crearà el Servei Meteorològic de Catalunya com a únic organisme de referència en la recopilació, anàlisi i difusió de dades meteorològiques al país, en compliment de la competència que contempla l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Objectius de la Llei

Assegurar que el subministrament de la informació meteorològica bàsica sigui un Servei Públic per a la societat catalana.

Assegurar que la meteorologia de Catalunya es faci des de Catalunya, creant el Servei Meteorològic de Catalunya, recuperant la figura de l’antic Servei (creat el 1921 per la Mancolunitat) i donant així compliment a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Funcions del nou Servei

El Servei Meteorològic de Catalunya es crearà com a empresa pública de la Generalitat adscrita al Departament de Medi Ambient, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat de gestió autònoma, cosa que permetrà optimitzar-ne el funcionament.

El nou servei, que actuarà com a interlocutor únic en matèria de meteorologia, serà un organisme de la Generalitat amb les següents funcions bàsiques:

 • El pronòstic, la vigilància i el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, que implica la realització de l’assessorament meteorològic oficial a les diferents administracions i institucions competents en matèria de protecció civil a Catalunya.

 • Assegurar un lliure accés a la informació meteorològica de base a totes les institucions i ciutadans de Catalunya i que aquesta sigui de qualitat.

 • Ampliar el servei d’assessorament a tots els organismes de la Generalitat de Catalunya que requereixen d’informació meteorològica i ser l’únic organisme que els subministra les dades meteorològiques de referència necessàries en l’exercici de les seves competències (Interior, Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Transports, Medi Ambient, Indústria) i altres institucions del país
  .
 • Implantació i gestió d'una Xarxa d'Equipaments Meteorològics (Xarxa d’Equipaments Meteorològics de Catalunya), que integri els diferents equipaments meteorològics de la Generalitat de Catalunya i d’altres d’entitats públiques i privades. Creació i explotació d’una xarxa d’infraestructures de mesurament de variables meteorològiques a temps real, que combini les diferents tecnologies de detecció existents (estacions meteorològiques, xarxa de radars, xarxa de detecció de descàrregues elèctriques etc.) creant un sistema de vigilància meteorològica eficaç, a l’alçada dels països més avançats.

 • Creació i manteniment de la Base de Dades Meteorològiques de Catalunya. Integració de tota la informació meteorològica generada pels diferents equipaments meteorològics i pels observadors meteorològics catalans a la base de dades gestionada per la Generalitat, i homogeneització de la informació meteorològica existent.

En relació amb aquest darrer punt, la Llei estableix la necessitat d’impulsar els acords necessaris que permetin integrar a la Base de Dades tota la informació meteorològica històrica amb què actualment no compta la Generalitat. Aquesta informació, la pertanyent a l’antic Servei i la registrada durant el període en què no hi havia un organisme meteorològic propi de Catalunya, es troba actualment en mans de l’INM.

L’aprovació de la Llei de Meteorologia a Catalunya respon a la necessitat de donar solució a tota una sèrie de mancances i deficiències que fins ara hi havia en aquest camp, i permetrà avançar en diverses línies:

 • Catalunya disposarà d’un Servei Públic en matèria de meteorologia que tindrà al seu abast accés lliure i immediat a tota la informació meteorològica existent.

 • Els ciutadans i els diferents ens públics catalans podran accedir lliurement a la informació meteorològica.

 • Existirà un interlocutor únic en matèria de meteorologia a Catalunya, cosa que evitarà la confusió de la ciutadania i permetrà incrementar l’eficàcia en la capacitat de resposta de l’administració.

 • S’integraran en un sol organisme tots els equipaments destinats a l’obtenció d’informació meteorològica amb què compta la Generalitat, cosa que donarà una gran solidesa a la informació obtinguda i possibilitarà economies d’escala, sempre recomanables en l’àmbit de l’Administració Pública.

La creació l’any 1996 de la Subdirecció General de Qualitat de l’Aire i Meteorologia del Departament de Medi Ambient incloïa la creació del Servei de Meteorologia de Catalunya (SMC), el qual està treballant, des de 1997, com a servei propi, donant informació meteorològica acurada a institucions, empreses i ciutadans.

Amb la creació del futur Servei Meteorològic de Catalunya, es posarà en marxa una nova imatge corporativa, que tindrà el següent logotip:


Barcelona 7 de novembre de 2001