PRIMERA VAGA PER A LA NOVA MINISTRA DE MEDI AMBIENT

Només tres dies després del seu nomenament, la nova Ministra de Medi Ambient ha de fer front a la seva primera vaga. Aquest dubtós honor és degut al Sindicat Comissions Obreres en representació dels funcionaris amb horari especial de l'Institut Nacional de Meteorologia.

Aquest conflicte, com segurament ja saben, no és nou doncs ja es va produir una vaga anterior entre els dies 4, 5 i 6 del passat mes de Desembre originada per la mateixa causa: la nova Instrucció que regula el Règim d'Horaris Especials (personal a torns) a l'institut Nacional de Meteorologia (INM), el que nosaltres anomenem  "el Reglamentazo".

Aquest document va entrar en vigor el passat dia 1 d'Octubre de 2002 després de més de 5 anys de negociacions gràcies a la sobtada i inexplicable acceptació dels sindicats UGT i CSIF. Aquesta acceptació per part de dos grups sindicals és l'argument més freqüentment esgrimit per la Direcció de l'INM per legitimar "el Reglamentazo". El que la Direcció del INM no diu, és que, en el moment de la firma de la Instrucció, aquests grups sindicals eren clarament minoritaris a l'INM, que és l'àmbit d'aplicació de la norma, (encara que junts formessin majoria en el Ministeri de M. Ambient). No sabem quins interessos han mogut als representants d'UGT i CSIF a acceptar aquesta norma que és unànimement rebutjada pel col·lectiu afectat, però el fet cert és que, fins a la data, els intents de fer-los rectificar han estat infructuosos.

El rebuig al "Reglamentazo" és motivat per la presència en el seu text de normes que afecten negativament als drets dels treballadors i que modifiquen seriosament la seva manera actual de vida. Aquí van alguns exemples:

- Un treballador pot ser obligat a prolongar la seva jornada de treball, fins a un màxim de 24 hores per necessitats del servei (des de l'entrada en vigor del "Reglamentazo", aquesta norma està sent utilitzada amb inusitada freqüència).

- Tots els treballadors estaran obligats a realitzar un torn de suplències en el que hauran d'estar localitzables per cobrir les incidències que puguin sorgir.

- La compensació de les hores treballades de més pels motius explicats abans i per altres que puguin aparèixer, es farà sense tenir en compte el seu caràcter de nocturn o festiu. És a dir, val el mateix una hora realitzada un dilluns a les 11 del matí que una altra a les 3 de la matinada d'un diumenge.

- Totes aquestes noves càrregues i algunes més es compensen amb la ridícula quantitat d'encara no  60 euros al mes i en cap cas contemplen un augment de les plantilles.

Desgraciadament, hem de dir que, a pesar del temps transcorregut, la Direcció de l'INM no ha donat la més mínima mostra de voler resoldre el conflicte, només ofereix la possibilitat de firmar la Instrucció i que el Sindicat CC.OO. s'incorpori a la Comissió de Seguiment i des d'allà proposar els canvis necessaris. Aquesta opció és rebutjada de pla pel Sindicat donat que les normes que conté ens semblen absolutament inacceptables. Així doncs la situació continua igual que en la vigilia de la anterior vaga i per tant les nostres reivindicacions són els següents:

- Suspensió temporal immediata de l'aplicació del Reglament d'Horaris Especials.

-  Establiment d'un calendari de negociacions concret que permetin la redacció d'un nou reglament que pugui satisfer a totes les parts en un termini que sigui el més breu possible.

Es troben directament afectats per aquest "reglamentazo" del govern els treballadors del I.N.M. dels serveis de Predicció i Vigilància meteorològica, Oficines Meteorològiques d'Aeroports i Observatoris de tot l'Estat. Aquests serveis es troben coberts per personal meteorològic durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. Donat que el Ministeri de Medi Ambient no ha negociat ni consensuat aquest Reglament amb els representants majoritaris dels treballadors afectats, el personal amb horaris especials del Centre Meteorològic Territorial a Catalunya, en coordinació amb la resta de companys del I.N.M., convoquen  VAGA METEOROLÒGICA del 6 al 8 i del 19 al 25 de març de 2003.


INCIDÈNCIA DE LA VAGA

El Comitè de Vaga considera els Serveis Mínims (SSMM) imposats  per la Direcció de l'INM abusius i a demanat per via judicial la suspensió cautelar dels mateixos. A més a més els, SSMM de l'anterior vaga, que eren similars als d'aquesta, es troben també recorreguts davant els tribunals i pendents de la decisió judicial. A causa del caràcter gairebé total dels serveis mínims imposats (aproximadament el 80 % del personal i el 90 % de les activitats) la incidència de cara a l'exterior de l'INM no hauria de ser major a la de l'anterior mobilització (4, 5 i 6 de DESEMBRE de 2002) encara que la vaga va ser seguida per la majoria de personal.

El Comitè de Vaga reitera que és necessari un Reglament d'Horaris Especials per a l'INM i apel·la al bon sentit dels dirigents de l'INM, del Mº de Mº Ambiente i dels Sindicats UGT i CSIF per resoldre aquest problema que aquesta originant la desmotivació dels treballadors i el desprestigi d'un servei majoritàriament apreciat i demandat per la societat.

Aquesta vaga  afectarà considerablement als tràfics aeri i marítim, ja que les observacions i prediccions són imprescindibles, tant per a la navegació aèria, com per a la marítima.


INFORMACIÓ ALS USUARIS

Per tot això els informem que durant els dies de vaga exclusivament es realitzaran els serveis mínims que es decretin. Us demanem disculpes per les molèsties que puguem ocasionar-los i esperem comprensió per part seva. El personal a torns de l'Oficina Meteorològica de l'aeroport del Prat i del Grup de Predicció i Vigilànica del Centre Meteorològic Territorial a Catalunya.

Barcelona, 6 de  març de  2003


PRIMERA HUELGA PARA LA NUEVA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.

Tan solo tres días después de su nombramiento, la nueva Ministra de Medio Ambiente tiene que hacer frente a su primera huelga. Cabe este dudoso honor al Sindicato Comisiones Obreras en representación de los funcionarios con horario especial del Instituto Nacional de Meteorología.

Este conflicto, como seguramente ya saben, no es nuevo pues ya se produjo una huelga anterior entre los días 4, 5 y 6 del pasado mes de Diciembre originada por la misma causa: la nueva Instrucción que regula el Régimen de Horarios Especiales (personal a turnos) en el Instituto Nacional de Meteorología (INM), lo que nosotros llamaremos "el Reglamentazo".

Este documento entró en vigor el pasado día 1 de Octubre de 2002 despúes de más de 5 años negociaciones gracias a la súbita e inexplicable aceptación de los sindicatos UGT y CSIF. Esta aceptación por parte de dos grupos sindicales es el argumento más frecuentemente esgrimido por la Dirección del INM para legitimar el Reglamentazo. Lo que la Dirección del INM no dice, es que, en el momento de la firma de la Instrucción, estos grupos sindicales eran claramente minoritarios en el INM, que es el ámbito de aplicación de la norma, (aunque juntos formaran mayoría en el Ministerio de M. Ambiente). No sabemos que intereses han movido a los representantes de UGT y CSIF a aceptar esta norma que es unánimemente rechazada por el colectivo afectado, pero lo cierto es que, hasta la fecha, los intentos de hacerles rectificar han sido infructuosos. El rechazo al Reglamentazo esta motivado por la presencia en su texto de normas que afectan negativamente a los derechos de los trabajadores y que modifican seriamente su modo actual de vida. Ahí van algunos ejemplos: -         Un trabajador puede ser obligado a prolongar su jornada de trabajo, hasta un máximo de 24 horas por necesidades del servicio (desde la entrada en vigor del Reglamentazo, esta norma está siendo utilizada con inusitada frecuencia).

-         Todos los trabajadores estarán obligados a realizar un turno de suplencias en el que deberán estar localizables para cubrir las incidencias que puedan surgir.

-         La compensación de las horas trabajadas de más por los motivos explicacos antes y por otros que puedan aparecer, se hará sin tener en cuenta su carácter de nocturno o festivo. Es decir vale lo mismo una hora realizada un lunes a las 11 de la mañana que otra a las 3 de la madrugada de un domingo.

-         Todas estas nuevas cargas y algunas más se compensan con la ridícula cantidad de menos de 60 euros al mes y en ningún caso contemplan un aumento de las plantillas.

Desgraciadamente, tenemos que decir que, a pesar del tiempo transcurrido, la Dirección del INM no ha dado la más mínima muestra de querer resolver el conflicto, tan solo ofrece la posibilidad de firmar la Instrucción y que el Sindicato CC.OO. se incorpore a la Comisión de Seguimiento y desde allí proponer los cambios necesarios. Está opción es rechazada de plano por el Sindicato dado que las normas que contiene nos parecen absolutamente inaceptables. Así pués la situación continúa igual que en la vispera de la anterior huelga y por lo tanto nuestras reivindicaciones son las siguientes:

-         Suspensión temporal inmediata de la aplicación del Reglamento de Horarios Especiales.

-          Establecimiento de un calendario de negociaciones concreto que permitan la redacción de un nuevo reglamento que pueda satisfacer a todas las partes en un plazo lo más breve posible.

Se encuentran directamente afectados por este "reglamentazo del gobierno" los trabajadores del I.N.M. de los servicios de Predicción y Vigilancia meteorológica, Oficinas Meteorológicas de Aeropuertos y Observatorios de todo el Estado. Estos servicios se encuentran cubiertos por personal meteorológico durante las 24 horas del día los 365 días del año.

Dado que el Ministerio de Medio Ambiente no ha negociado ni consensuado este Reglamento con los representantes mayoritarios de los trabajadores afectados, el personal con horarios especiales del Centro Meteorológico Territorial en Catalunya, en coordinación con el resto de compañeros del I.N.M., convocamos HUELGA METEOROLÓGICA del 6 al 8 y del 19 al 25 de marzo de 2003.


INCIDENCIA DE LA HUELGA

El Comité de Huelga considera los Servicios Mínimos impuestos por la Dirección del INM abusivos y a pedido por vía judicial la suspensión cautelar de los mismos. Además los, SSMM de la anterior huelga, que eran similares a los de esta, se encuentran tambien recurridos ante los tribunales y pendientes de la decisión judicial. Debido al carácter casi total de los servicios mínimos impuestos (aproximadamente el 80 % del personal y el 90 % de las actividades) la incidencia de cara al exterior del INM no debería ser mayor a la de la anterior movilización (4, 5 y 6 de DICIEMBRE de 2002)  aunque la huelga fue seguida por la mayoría del pesonal.

El Comité de Huelga reitera que es necesario un Reglamento de Horarios Especiales para el INM y apela al buen sentido de los dirigentes del INM, del Mº de Mº Ambiento y de los Sindicatos UGT y CSIF para resolver este problema que esta originando la desmotivación de los trabajadores y el desprestigio de un servicio mayoritariamente apreciado y demandado por la sociedad.

Esta huelga afectará considerablemente a los tráficos aéreo y marítimo, ya que las observaciones y predicciones son imprescindibles, tanto para la navegación aérea, cómo para la marítima.


INFORMACION A LOS USUARIOS

Por todo ello les informamos que durante los días de huelga exclusivamente se realizarán los servicios mínimos que se decreten. Lamentamos de antemano las molestias que podamos ocasionarles y esperamos comprensión por su parte.

El personal a turnos de la Oficina meteorológica del aeropuerto del Prat y del Grupo de Predicción y Vigiláncia del Centro Meteorológico Territorial en Catalunya.

Barcelona, 6 de marzo de 2003


Retorn a l'índex d'InfoMet